• หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

          มหาวิทยาลัยนเรศวรเชื่อว่า บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการช่วยให้นิสิตสามารถปรับวิถีชีวิตและวิธีการแสวงหาความรู้ให้เต็มตามศักยภาพนอกจากนั้นยังสามารถสนับสนุนนิสิตในด้านการเรียนรู้  และรู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หอพักมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดสร้าง  โดยมีวัตถุประสงค์   ดังนี้

    1. เพื่อให้นิสิตได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  มีลักษณะโอบอ้อมอารี  มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีความซื่อสัตย์ทั้งกายและใจ
    2. เพื่อให้นิสิตเป็นบุคคลที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน
    3. เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตเป็นบุคคลที่มีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ให้รู้จักพัฒนาตนเองและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
    4. เพื่อฝึกฝนให้นิสิตเป็นผู้มีความกระตือรือร้น  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  รวมทั้งใกล้แหล่งความรู้ คือ รู้จักแสวงหาความรู้และประสบการณ์เป็นนิจ  เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

          นอกจากนี้หอพักมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสวัสดิการและบริการต่าง ๆ เช่น  อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ประจำห้องพัก  ห้องอ่านหนังสือ  ระบบเคเบิลทีวี ระบบอินเตอร์เนตไร้สาย  บริการยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ บริการเครื่องทำน้ำอุ่น บริการห้องพักปรับอากาศ บริการทางการแพทย์ บริการรถพยาบาลกรณีฉุกเฉิน  ห้องพักผ่อน ห้องชมโทรทัศน์ ห้องทำกิจกรรม  หอพักได้จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งในด้านการอยู่อาศัย  ด้านการเรียน  พนักงานรักษาความสะอาด  สนามกีฬา  นิสิตสามารถเลือกเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา รวมทั้งมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังลักษณะนิสัยรู้จักการเสียสละให้แก่นิสิตหอพักโดยตรงโดยร่วมกับ งานวินัยและพัฒนานิสิต  งานกิจกรรมนิสิต  งานกีฬา  งานบริการและสวัสดิการ งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน งานทุนการศึกษาและคณะกรรมการหอพัก มีระบบในการรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกหอพัก(คีย์การ์ด)ระบบทีวีวงจรปิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด  24  ชั่วโมง  เพื่อเป็นการป้องกันรักษาทรัพย์สินของนิสิตที่พักหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่นิสิตชั้นปีที่  1  ต้องเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย  เป็นเวลาอย่างน้อย  1  ปีการศึกษา (อย่างน้อย  2  ภาคเรียน)

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nudorm.nu.ac.th/

  • สำนักหอสมุด

          สำนักหอสมุดมีประวัติควบคู่กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ดำเนินงานในภารกิจตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น 5 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์สนเทศ ฝ่ายวารสารและหนังสือพิมพ์ ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษา
          ในปี พ.ศ. 2551 สำนักหอสมุดดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อความเหมาะสมและคล่องตัวในการดำเนินภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 137 (4/2551) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 ฝ่าย คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 138 ง หน้า 41 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และจัดตั้งเครือข่าย NULiNet (Naresuan University Library Network) เพื่อดำเนินงานการจัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวม 18 คณะ โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกัน
          สำนักหอสมุดกำหนดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งให้การดำเนินงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยความมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และมีเป้าหมายที่จะให้สำนักหอสมุดเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลทั่วโลกที่จะนำไปสู่วิชชาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.lib.nu.ac.th/

 

  • การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ทั้งนิสิตและบุคลากร ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าใช้งาน เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการมอบสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ ให้กับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับสิทธิตลอดเวลา (availability)    ข้อมูลสารสนเทศที่อยู่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต้องมีความมั่นคง แม่นยำ และมีความสมบรูณ์ (Integrity)   มีการกำหนดสิทธิ และวางระดับชั้นความลับของข้อมูลที่อยู่บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Confidentiality)

ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน NU-Net Kit มหาวิทยาลัย  http://nunet.nu.ac.th/Public/News_Content.aspx?id=133