โครงการบรรยายพิเศษ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพยนตร์” เรื่อง "OPERA JAWA " โดย อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการบรรยายพิเศษ “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพยนตร์”

เรื่อง "OPERA JAWA "

โดย อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการภายใต้กลุ่มหัวข้อวิจัย “การสร้างความหมายสงครามเวียดนามบนจอเงิน 1945-ปัจจุบัน”

จากการสนับสนุนของโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร

ใน วันที่ 22 เมษายน 2559   ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลา 09.00-16.00 น.

ประกาศเมื่อวันที่ : 2016-04-11 10:43:15