บทความที่ได้รับคัดเลือกสำหรับเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9

“ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?”

Intellectuals, Moralities, and Modernities: Voices of the Humanities in Southeast Asia?

 

บทความทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือก*

กฤษพชร โสมณวัตร์

การก่อรูปของอำนาจปัญญาชนนักกฎหมายไทย: รพีฯ ปรีดี และสัญญา 

กษมาพร แสงสุระธรรม

"อันหาที่เปรียบมิได้": แนวเรื่องเล่าว่าด้วย "จิตรกรฟิลิปิโนในศตวรรษที่ 19”

เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

ศีลธรรมและข้อเท็จจริงที่แตกต่างเกี่ยวด้วยการคุ้มครองสภาพความเป็นมนุษย์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์

คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ

ซูเมย์ โอกาวะกับมหาวงไพบูลย์เอเชียบูรพา

จันทนา ไชยนาเคนทร์

ความเป็นมาและสถานะทางกฎหมายของ “สภาสนามม้า”

ชนิดา เผือกสม

ประวัติศาสตร์จากมุมมองของประชาชนฟิลิปปินส์: การเขียน (ใหม่) ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ของเตโอโดโร อากอนซิลโล

ชาติชาย มุกสง

การเมืองเรื่องศีลธรรมในครัวเรือน : จากแม่ศรีเรือนถึงแม่บ้านทันสมัยการต่อสู้ทางศีลธรรมผ่านแม่บ้านหลังปฏิวัติ 2475 ถึงทศวรรษ 2500

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

บทเรียนพลเมืองที่ศูนย์เรียนรู้สิงคโปร์ (S’pore Discovery Centre)

ฐานิดา บุญวรรโณ

เมื่อภาวะทันสมัยกระทบกับจริยธรรมของนักชาติพันธุ์วรรณา :จอร์จ กองโดมินาส กับบทเรียนจากพวกเรากินป่า (Nous avons mangé la forêt)

ณภัค เสรีรักษ์

"ท่านรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเซ็กส์": บทสำรวจว่าด้วยคณะแพทย์กับการเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศในวิทยาสารเพศศึกษาและปรัชญา (1972-1976)

ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว

รากฐานของรัฐสมัยใหม่: การเดินทางและการศึกษากับการเลื่อนสถานะของสามัญชนในยุคเปลี่ยนผ่าน

ตฤณ ไอยะรา

(คืน) ความสุขแก่ปวงประชามลายู: ทุนนิยมในมาเลเซียและการเมืองเรื่องชาติพันธุ์ในงานของเอ็ดมุนด์ เทเรนซ์ โกเมส และโจโม ความซุนดาราม

ตวงทิพย์ พรมเขต

การเปลี่ยนผ่านและความสำเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (PKI) ภายใต้ ดี.เอ็น. ไอดิต ปี 1951 – 1955

ถนอม ชาภักดี

การสมยอมและแข็งขืนบริบทโลกาภิวัตน์ในศิลปะร่วมสมัยกลุ่มอินโดจีนและไทย

ทวีลักษณ์ พลราชม

ระฮ์มะฮ์ เอล ญูนูสิญะฮ์ (Rahmah El-Junusiah) ผู้บุกเบิกโรงเรียนสอนศาสนาสำหรับผู้หญิงมินังกาบาวในยุคอาณานิคมและกระแสปฏิรูปอิสลาม

บุญเลิศ วิเศษปรีชา

วาทกรรมว่าด้วย บาป ศีลธรรมและคนไร้บ้านในมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนแห่งเสรีภาพ: ชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้กรงศีลธรรมเชิงเผด็จการทศวรรษ 2500-2520

ยอดพล เทพสิทธา

ความไม่มั่นคงของปัญญาชน(ชั้นนำ)ทางนิติศาสตร์ไทย มองผ่าน อุดมการณ์ การเมืองและตำรา

เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ

ภวังค์รัก (Concrete Clouds): การเปลี่ยนผ่านของภาพยนตร์โหยหาอดีตหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540

ศุภชัย อารีรุ่งเรือง

ศิลปะประเพณีหรือประเวณีในความเป็นจารีตทางศิลปะกลุ่มอินโดจีนและไทย

สุพรรณี เกลื่อนกลาด

ชนบทในนิมิตร: ภาพฝันเพื่อชนชั้นกลางไทย?

สุรัช คมพจน์

ทางตันของปรากฏการณ์วิทยาและทางออกของวัตถุนิยมวิภาษวิธี: วิธีการทางปรัชญาของเจิ่นดึ๊กถ่าว (Trần Đức Thảo) ใน Phenomenology and Dialectical Materialism

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

A Buddhist Perspective on Human Enhancement and Extension of Human Lifespan

อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

“นักเรียนฟิลิปปินส์” ในทัศนะวิจารณ์ของชนชั้นนำไทยต่อนักเรียนนอกก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา

อาทิตย์ มูลสาร

โครงการศิลปินแห่งชาติ: ว่าด้วยประวัติศาสตร์ชุดความคิดและปัญหา

อิทธิพล โคตะมี และกรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์

ภาษาของผู้ต่อต้านหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

                                                          

บทความจากโครงการวิจัย “ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน”  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

จิรวัฒน์ แสงทองและนฤมล กล้าทุกวัน

กิดลัต ตาฮิมิก (Kidlat Tahimik): ภาพยนตร์ฟิลิปปินส์และการจาริกทางศิลปะในโลกหลังอาณานิคม

ทวีศักดิ์ เผือกสม

บทสวดมหาการุณกับการปฏิวัติฟิลิปปินส์: ประวัติศาสตร์จากมุมมองคนชั้นล่างของเรย์ อิเลโต้ (Rey Ileto)

ทิวาพร จันทร์แก้วและอุมาพร พิชัยรักษ์

อองฮกงัม (Ong Hok Ham): ความเป็นจีน-ชวาอินโดนีเซียและประวัติศาสตร์สังคมอินโดนีเซีย

ธีรยุทธ บัวจันทร์

หุมพัน รัตนวง: การรื้อฟื้นวัฒนธรรมแห่งชาติและนโยบายชาตินิยมทางวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นพปฏล กิจไพบูลทวี

ซาร์โตโน การ์โตดิร์โจ (Sartono Kartodirjo): การค้นหาแนวทางการเขียนประวัติศาสตร์แบบยึดอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางและประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย

พุทธพล มงคลวรวรรณและทรรศนะ นวลสมศรี

ตำนานของซัยเยด ฮุสเซน อาลาตัสกับมายาคติความเกียจคร้านของชาวมลายู

เพ็ญศรี พานิช

คุณวรรณ โมฮาหมัด (Goenawan Mohammad): นักคิดและเข็มทิศทางปัญญาของสังคมอินโดนีเซีย

ภมรี สุรเกียรติ

ประวัติศาสตร์ปฏิฐานนิยมของตันทุน (Than Tun) กับการบ่มเพาะวิธีคิดประชาธิปไตยของพม่า

ภัทรมน กาเหย็ม

บูรฮานุดดิน อัล เฮลมี (Burnuddin al-Helmi): การเปลี่ยนผ่านและเสียงสะท้อนของคนส่วนน้อย

มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

เจื่อง จิง (Truong Chinh): เบื้องหลังการก่อร่างสร้างรูปเวียดนามร่วมสมัย

ลลิตา หิงคานนท์

หล่ะมยิ้น (Hla Myint): บทสะท้อนความคิดทางสังคม-เศรษฐกิจของเมียนมาร์จากยุคอาณานิคมถึงยุคหลังอาณานิคม

วศิน ปัญญาวุธตระกูล

มยุรี เง่าศรีวัตน์ (Mayoury Ngaosyvathn): การนิยามความเป็นลาวในประชาคมโลก

สิริฉัตร รักการ

อัมเบ็ธ โอคัมโป (Ambeth Ocampo): นักประวัติศาสตร์-หนังสือพิมพ์ผู้ลิขิตประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์

อัจจิมา แสงรัตน์

เนีย ดินาตา (Nia Dinata): เพศสภาพและเพศวิถีในภาพยนตร์อินโดนีเซีย

อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

เหวียน วัน จิ๋ง (Nguyễn Văn Chính): ผู้เชื่อมวัฒนธรรมชายขอบเข้ากับความเป็นสมัยใหม่ภายใต้ระบอบการเมืองแบบสังคมนิยมเวียดนาม

 

*หมายเหตุ เนื่องจากมีบทความที่ส่งเข้ามาเพื่อการพิจารณาจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ

            1. ต้องเป็นไม่เป็นบทความที่เคยตีพิมพ์หรือเคยนำเสนอต่อที่ประชุมทางวิชาการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน

            2. สอดคล้องกับเนื้อหา/ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้

            3. คุณภาพของบทความ

ประกาศเมื่อวันที่ : 2015-05-19 14:17:02