รับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้ตลอดทั้งปี

ภาควิชาประวัติศาสตร์ เปิดรับผู้มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในปีการศึกษา 2558 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ทั้งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์และออนไลน์ โดยดูรายละเอียดที่ 

                     http://www.acad.nu.ac.th/acad_admission/index_master.html

            ใบสมัคร ผลงานทางวิชาการ และโครงร่างหัวข้อสำหรับวิทยานิพนธ์ จะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ และประกาศผลการรับสมัครให้ทราบภายหลังจากขั้นตอนการพิจารณาแล้ว  ผู้สมัครสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปีตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไป

 

 

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2014-09-29 09:13:16