เชิญส่งบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ขอเชิญนิสิตและคณาจารย์นำเสนอบทความวิจัยใน "การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๘  'มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง Changing Humanities in a Changing World' " ณ Imperial Mae Ping Hotel จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2557 

  • วันสุดท้ายการส่งบทความและเอกสารงานวิจัย —————————–18 สิงหาคม 2557
  • ประกาศบทความและเอกสารงานวิจัยที่รับการคัดเลือก———————ต้นเดือนกันยายน 2557
  • การประชุมฯ ณ โรงแรมอิมพีเรีนลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ ———————–27-29 พฤศจิกายน 2557

ขอเชิญสนใจส่งบทความที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นหลักดังต่อไปนี้

- ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์ (Research Methodologies in the Humanities)
- ความคิดสร้างสรรค์ การวิจารณ์ และพลังทางจิตวิญญาณ (Creativity, Critique and Spirituality)
- การวิพากษ์ตัวตนและชีวิตทางจริยธรรม (The Polemics of the Self and Ethical life)
- โลกาภิวัตน์และความเป็นท้องถิ่นในมุมมองของมนุษยศาสตร์ (Globalization and Localism from a Humanistic Perspective)
- วัฒนธรรมศึกษาในมนุษยศาสตร์ (Cultural Studies in the Humanities)
- มนุษยศาสตร์ดิจิตอล (Digital Humanities)
- การสื่อสารและอัตลักษณ์ (Communication and Identity)
- กวีศาสตร์ของการเมือง/การเมืองของกวีศาสตร์ (Poetics of Politics / Politics of Poetics)

 

***กรุณาส่งบทคัดย่อและบทความรายละเอียดดังปรากฎข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557***

  • บทความ ความยาวประมาณ 7,000 – 10,000 คำ (ไม่รวมหมายเหตุข้างท้ายและบรรณานุกรม) พร้อมกับ
  • บทคัดย่อ ความยาวประมาณ 250 คำ
  • สำหรับบทความและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ กรุณาเลือกชนิดตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 ระยะบรรทัด 1.5
  • สำหรับบทความและบทคัดย่อภาษาไทย กรุณาเลือกชนิดตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ระยะบรรทัด 1.0
**ผู้นำเสนอผลงานชาวไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมฯ จะได้รับสิทธิ์ดังนี้**
1.  การยกเว้นค่าลงทะเบียนในฐานะผู้นำเสนอผลงาน
2. ทุนสนับสนุนที่พักในเชียงใหม่
3. ทุนสนับสนุนการเดินทางมาเชียงใหม่ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
4. บทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการทุกบทความจะปรากฎใน Conference Proceeding ของการประชุมฯ
 5.. บทความดีเด่น 15 บทความซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มในหนังสือรวมบทความดีเด่น
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.changinghumanities.org/?lang=th
 
ทั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจส่งบทความนำเสนอ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ประกาศเมื่อวันที่ : 2014-06-24 08:24:32