หน้าแรก >บุคลากร
 
 
ผศ.ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล
เบอร์โทรภายใน : +6655962200
อีเมล์ : wasinp@nu.ac.th
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552)
ปริญญาโท : อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542)
ปริญญาตรี : ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร (2539)
 
 

ผลงานวิจัย

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล (หัวหน้าโครงการย่อย), “โครงการวิจัยเรื่อง “มะยุรี เหง้าสีวัฒน์: การนิยามความเป็นลาวในประชาคมโลก” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน”, สนับสนุนการวิจัยโดย กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558.

-การวิจัยเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เมื่อครั้งดำรงพระยศสยามมกุฎราชกุมาร (วิจัยร่วม) เสนอต่อคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.

-พลวัตของชุมชนลุ่มน้ำน่าน เสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก, 2552.

-การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองพิษณุโลก (วิจัยร่วม)  เสนอต่อสำนักงานกองทุนการวิจัย  (สกว.), 2552.

-พัฒนาเทศบาลตัวอย่างแบบบูรณาการ กรณีศึกษา นครบาลเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2547- 2551  (วิจัยร่วม) เสนอเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, 2551.

-โครงการจัดทำแผนแม่บทกลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมสุโขทัย(วิจัย ร่วม) เสนอสำนักงานการพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ, 2551.

-การศึกษาธรรมมาภิบาลของคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทย (วิจัยร่วม) เสนอสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

-โครงการออกแบบและจัดทำพิพิธภัณฑ์เมืองเพชรบูรณ์  เสนอต่อเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์, 2550.

-การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ระเบียงวัฒนธรรม (กำแพงเพชรพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย) เสนอต่อสำนักงานกองทุนการวิจัย (สกว.), 2550.

-การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร เสนอต่อเสนอสำนักงานการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดกำแพงเพชร, 2549.

-ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เสนอต่อกองทุนพัฒนาชุมชน, 2549.

-การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการจังหวัดสุโขทัย เสนอต่อสำนักงานจังหวัดสุโขทัย, 2548.

-การวางแผนพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน(วิจัยร่วม)เสนอสำนักงานจังหวัดพะเยา, 2548.

-โครงการวางแผนบูรณะพระราชวังจันทร์และย้ายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก (วิจัยร่วม)  เสนอต่อกรมศิลปากร, 2547.

-โครงการออกแบบและจัดทำอนุสรณ์สถานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและพิพิธภัณฑ์ เหตุการณ์การต่อสู้ยุทธภูมิบ้านกกสะทอนอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เสนอต่อกองทัพบก  กระทรวงกลาโหม, 2547.

-การปรับตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่การปฏิรูป การปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสิ้นสุดการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (วิจัยร่วม) เสนอต่อ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.

-โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการบริหาร ส่วนฐานข้อมูล ทักษะความชำนาญ วิถีชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.

-ผลการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อ การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2545.

-การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตกับการปรับตัว ของชุมชนชาวนาในเขตชานเมืองพิษณุโลกเสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.

-ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร (วิจัยร่วม)  เสนอต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543.

-"การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการก่อตัวของสำนึกท้องถิ่น พ.ศ. 2459–2480" (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542).

 

ผลงานตีพิมพ์

-บุณยสฤษฎ์ อเนกสุขและวศิน ปัญญาวุธตระกูล, พิศ'โลก เมื่อแรกเที่ยว: พัฒนาการการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก (กรุงเทพฯ: สำนักงานประสานงานการวิจัยและพัฒนาเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558).

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, "มะยุรี เหง้าสีวัฒน์: การนิยามความเป็นลาวในประชาคมโลก," ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 457-473.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, ภูมิปริทัศน์ภาคเหนือตอนล่าง: สายธารอารยธรรมโขง-สาละวิน (พิษณุโลก: สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน, 2556).

-วศิน ปัญญาวุธตระกูลและสุพรรณี เกลื่อนกลาด, พลวัตชุมชนภาคเหนือตอนล่าง, (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552).

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น: ศึกษากรณีบทบาทสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์,” หนึ่งทศวรรษพัฒนาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “บันทึกภาคสนาม  การศึกษาประวัติศาสต์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์,“ พลวัตภาคเหนือตอนล่าง (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551).

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “ไฟใหม้เมืองเพชรบูรณ์,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ์, 2550.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “เซี่ยงไฮ้: ตัวอย่างการพัฒนาเมืองแบบใหม่,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ์, 2550.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “กำเนิดเทศบาลเพชรบูรณ์,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ์, 2550.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “นครบาลเพชรบูรณ์,” วารสารนครบาลเพชรบูรณ์, 2549.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, "ประวัติศาสตร์เมืองพิจิตรในยุคจารีตไทย," รวมบทความพระเจ้าเสือกับเมืองพิจิตร, 2549.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, "ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช," หนังสือครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, "ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในเอกสารชาวต่างประเทศ," 400 ปีการสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร, 2549.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “ผู้หญิงในมิติประวัติศาสตร์รอยต่อระหว่างยุคสุโขทัยสู่อยุธยา: ความสัมพันธ์ทางเครือญาติในการสืบสายสกุลสองฝ่าย,” สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2549.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “รัฐบาลสยามกับความล้มเหลวของนโยบายทางเศรษฐกิจในเขตชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2437-2463,” รวมบทความความรู้คู่สังคม 3, 2548.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: สำนึกร่วมต่ออดีตของมนุษย์,” รวมบทความวิชาการคณาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “วิถีชีวิตกับพิธีกรรม: ประวัติศาสตร์ความคิดของชุมชนชาวนาชานเมืองพิษณุโลก,” สังคมศาสตร์: บูรณาการแห่งการเรียนรู้, 2546.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “เส้นทางชีวิตชาวนา: ความจริงจากภายใน ความหลากหลายที่ต้องเข้าใจ," รวมบทความความรู้คู่สังคม 2, 2546.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “สำนึกท้องถิ่น: ศึกษากรณีบทบาทสมาชิกสภาจังหวัดแพร่,” วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย, 2545.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “วัฒนธรรมเมือง: การมีส่วนร่วมของประชาคมเมือง,” ความรู้คู่สังคม, 2543.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “เมืองมะริดและตะนาวศรีในสมัยอยุธยา,” เอกสารการประชุมประวัติศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง, 2540.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูล, “ภาพลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรในงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ,” วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539.

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-

 

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-