หน้าแรก >บุคลากร
 
 
อ.ดร. อุดมพร ธีระวิริยะกุล
เบอร์โทรภายใน : +6655962199
อีเมล์ : udompornt@hotmail.com
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D. (Thai Studies), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2539)
 
 

ผลงานวิจัย

-(วิจัยร่วม) “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ร.ศ.120” (รายงานวิจัยสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553).

-(ผู้เขียนร่วม) “สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย เล่ม 3 อักษร E-G” ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2551).

-(วิจัยร่วม) “การปรับตัวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสิ้นสุดการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7” (2549)

-อุดมพร ธีระวิริยะกุล, "การเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวก้าวหน้าในชวาช่วงปี 1900-1927" (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542).

 

ผลงานตีพิมพ์

-Udomporn Teeraviriyakul, “Bangkok: From an Antique to Modern City," in Sites of Modernity: Asian Cities in the Transitory Moments of Trade, Colonialism, and Nationalism, edited by Wasana Wongsurawat (Heidelberg: Springer-Verlag, 2016). 

-อุดมพร ธีระวิริยะกุล, “แนวทางการสร้างชาติ: เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อกับการสร้างอัตลัตลักษณ์ : อินโดนีเซีย”, วารสารสมาคมประวัติศาสตร์ฯ (Jouanal of the Historical Society) ปีที่ 38 (2559): 67-99.

-อุดมพร ธีระวิริยะกุล, “จาก 'ประวัติศาสตร์ชาติ' สู่ 'ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน': ศึกษากรณีประวัติศาสตร์ไทยในมิติที่มีต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน”, วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 4 (2558): 36-51. 

-Udomporn Teeraviriyakul, Bangkok Modern: The Transformation of Bangkok with Singapore and Batavia as Models (Bangkok: Institute of Asian Studies Chulalongkorn University, 2014).

-Udomporn Teeraviriyakul, “Bangkok Modern: Singapore and Batavia as Models,” Rian Thai: International Journal of Thai Studies, Vol.5 (2012): 249-273.

-อุดมพร ธีระวิริยะกุล, “กระแสวัฒนธรรม-เมืองตะวันตกในกรุงเทพฯ ยุคต้นสยามใหม่”, วารสารไทยศึกษา (สถาบันไทยศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2554): 53-88.

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-อุดมพร ธีระวิริยะกุล, “แนวคิดการสร้างชาติ: เชื้อชาติ ศาสนาและความเชื่อกับการสร้างอัตลักษณ์ กรณีของอินโดนีเซีย”  (นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเรื่อง “ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นสมุทร: ความมั่งคง สังคม และวัฒนธรรม (History of Maritime Southeast Asia: Its Security, Society and Culture),” สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 10-11 มีนาคม 2559).

-อุดมพร ธีระวิริยะกุล, “การสร้างวีรบุรุษ วีรสตรีและวีรชนของชาติอาเซียน”  (นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเรื่อง “ไทย-พม่าศึกษาในกรอบประชาคมอาเซียน,” มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร, 18-19 ธันวาคม 2557).

-อุดมพร ธีระวิริยะกุล, “กระแสวัฒนธรรม-เมืองตะวันตกในกรุงเทพฯ ยุคต้นสยามใหม่”  (นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเรื่อง “สมเด็จพระปิยมหาราชผู้สถาปนาสยามประเทศ,” สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9 มิถุนายน 2554).

-Udomporn Teeraviriyakul, “The Transformation of Bangkok with Singapore and Batavia as Models (1861-1897)” (paper presented in The 6th Asian Graduate Forum on Southeast Asian Studies, National University of Singapore, Singapore, 11-15 July 2011).

-Udomporn Teeraviriyakul, “Bangkok: From an Antiquity City to A Modern City” (paper presented in International Workshop, ‘Sites of Modernity Asian Cities and their Evolution Through Trade, Colonialism, and Nationalism’, Chulalongkorn University, 20-22 July 2011).

 

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-The Project of Empowering Network for International Thai Studies (ENITS), Chulalongkorn University, 2012.

-Asian Graduate Student Fellowships 2011, Asia Research Institute (ARI), Singapore (May – July 2011).

-Visiting Scholar, Asia Research Institute (ARI), Singapore (May – July 2009), under the scholarship of H.R.H. Princess Sirindhorn.

-Scholarship for the Doctoral Degree (Thai Studies Program, Chulalongkorn University), Faculty of Social Sciences, Naresuan University (June 2008 – September 2012).

-Grant for the English Training Program, Massey University, New Zealand (March – May 2006).

-Grant for the Indonesian Training Program, Southeast Asian Studies Regional Exchange Program (SEASREP), University of Indonesia, Indonesia (September 1998 – February 1999).