หน้าแรก >บุคลากร
 
 
อ. สุพรรณี เกลื่อนกลาด
เบอร์โทรภายใน : +6655962202
อีเมล์ : jeabfy@hotmail.com
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร (2544)
 
 

ผลงานวิจัย

-(นักวิจัย) โครงการพัฒนาตลาดเมืองเก่าสุโขทัย  “ตลาด 700 ปี” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555.

-(นักวิจัย) โครงการพัฒนาหอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.

-(นักวิจัย) โครงการ “การจัดการระบบตลาดและศึกษาความสัมพันธ์ชุมชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  เพื่อการขับเคลื่อนตลาดเมืองเก่า 700 ปี  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554.

-(นักวิจัย) โครงการ “การจัดการท้องถิ่นเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้”  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553.

-(นักวิจัย) โครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) “กรณีศึกษาองค์การบริหารจังหวัดแพร่”  ภายใต้การสนับสนุน จากสถาบันพระปกเกล้า, 2552.

-(นักวิจัย) โครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Best Practices) “กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย”  ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า, 2552.

-(ผู้ช่วยนักวิจัย) สถาบันพัฒนาสยาม : โครงการส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550.

-(ผู้ช่วยนักวิจัย)  สถาบันพัฒนาสยาม : โครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.

-(ผู้ช่วยนักวิจัย)  โครงการการศึกษาความเหมาะสมของระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสำหรับ แรงงานนอกระบบโดยผ่านกลไกของชุมชน  ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลังและธนาคารโลก, 2548.

-(ผู้ช่วยนักวิจัย) สถาบันพัฒนาสยาม :โครงวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อขยายผลจากโครงการกระจายอำนาจ ทางการคลังไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547.

-(ผู้ช่วยนักวิจัย) โครงการร่างยุทธศาสตร์ขจัดความยากจน : คนพิการและครอบครัวเป็นการศึกษาในเชิงวิชาการ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สสส.), 2547.

-(ผู้ช่วยนักวิจัย)  สถาบันพระปกเกล้า : โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐสภาองค์กรอิสระและ ประเด็นอื่นๆ  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545.

 

ผลงานตีพิมพ์

-สุพรรณี เกลื่อนกราด, "ชนบทในนิมิตร: ภาพฝันเพื่อชนชั้นกลาง?," ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 55-93.

-สุพรรณี เกลื่อนกราด, “โครงการศึกษาการพนันกับการแข่งขันเรือยาวประเพณี,” วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556): 79-96.

-สุพรรณี เกลื่อนกลาด. “รถโดยสารประจำทางจากบ้านไร่ถึงตลาดคลองตาล: อดีตและปัจจุบัน”, รวมบทความวิชาการ ใน ประวัติศาสตร์ปริทัศน์. พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553.

-สุพรรณี  เกลื่อนกลาด.“โครงการเสวนาประวัติศาสตร์ใส่บาตรบวชพระสามัคคี ครั้งที่ 1-2-3 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย”  ใน บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า' 52 : ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553.

-สุพรรณี  เกลื่อนกลาด. “ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 57 ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่”  ใน บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า' 52 : ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553.

-สุพรรณี เกลื่อนกลาด. “การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ อบต. เมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย”, รวมบทความวิชาการใน พลวัตชุมชนภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.

-วศิน ปัญญาวุธตระกูลและสุพรรณี เกลื่อนกลาด, พลวัตชุมชนภาคเหนือตอนล่าง, (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552).

-สุพรรณี  เกลื่อนกลาด. “กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, กรุงเทพธุรกิจ (5 กรกฎาคม 2550): หน้า 13.

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-สุพรรณี เกลื่อนกลาด, "ชนบทในนิมิตร: ภาพฝันเพื่อชั้นชนกลางไทย?” (บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  เวทีวิจัยมนุษศาสตร์ครั้งที่ 9  "ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 27-28 สิงหาคม 2558).

 

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-