หน้าแรก >บุคลากร
 
 
อ. ปวีณา บุหร่า
เบอร์โทรภายใน : +6655962162
อีเมล์ : praweenab@nu.ac.th
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542)
ปริญญาโท : ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) - PhD Candidate, มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี : ศศ.บ (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2538)
 
 

ผลงานวิจัย

- (ผู้เขียนร่วม) สารานุกรมจังหวัดพิษณุโลก “วัดวังมะสระ หรือวัดวังมะสระปทุมทอง”  “เมืองพรหมพิราม”  “นครป่าหมาก” ใน โครงการสารานุกรมของจังหวัดพิษณุโลก   มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553)

- วิจัยเอกสารเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดสิทธิธรรมในการครองราชย์สมัยรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5” รับทุนสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร (2553)

- (วิจัยร่วม) โครงการวิจัยสาขาวิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร รับทุนสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์  เรื่อง “ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี ”  ใน ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ร.ศ. ๑๒๐ (2551)

- (ผู้ช่วยวิจัยและเลขานุการ) โครงการศึกษาการตรวจสอบโดยสังคม: เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดความยากจนและเพื่อความเข้มแข็งชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย : TDRI (2548) 

- (วิจัยร่วม) การวิจัยเชิงปฏิบัติการติดตามส่งเสริมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ “ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเพชรบุรี” พ.ศ. 2544 รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ (2544)

- (ผู้ช่วยนักวิจัย) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี)ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544)

-ปวีณา บุหร่า, "นโยบายเศรษฐกิจใหม่ (ค.ศ. 1971-1990) กับปัญหาการสร้างเอกภาพระหว่างประชากรเชื้อชาติต่างๆ ในมาเลเซีย" (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543).

ผลงานตีพิมพ์

-บทความเรื่อง “ประเพณี “กวนข้าวทิพย์” จากพุทธประวัติสู่แรงศรัทธาที่รื้อฟื้นขึ้นมาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์”, (2557).

-บทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดสิทธิธรรมในการครองราชย์สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5” ส่วนหนึ่งในวิจัยเอกสารเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงแนวคิดสิทธิธรรมในการครองราชย์สมัยรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5”  รับทุนสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปี 2553 ใน โครงการประชุมวิชาการภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2553).

-บทความเรื่อง “นโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียตที่มีต่อประเทศยุโรปตะวันออก” ใน รายงานการประชุมวิชาการ สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2552).

-บทความเรื่อง  “ความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย:แนวคิดที่หลากหลาย” ในรวมบทความโครงการประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2   มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2550).

-บรรณาธิการหนังสือ รวมบทความทางวิชาการทางประวัติศาสตร์    งานมุทิตาจิต รองศาสตราจารย์สุรีย์  พงศ์จันทร์ ในวาระเกษียณอายุราชการ, (2549).

-บทความเรื่อง “อิสลามในสี่รัฐภาคเหนือของมาเลเซียตะวันตก” ใน รวมบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร, (2549).

-บทความเรื่อง “ผู้ประกอบการทางสังคม...มาแล้ว” จดหมายข่าวดอนขังใหญ่       ปีที่ 28 ฉบับที่ 13 วันที่ 22-28 สิงหาคม, (2548).

-บทความเรื่อง “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” จดหมายข่าวดอนขังใหญ่       ปีที่ 28 ฉบับที่ 12 วันที่ 15-21 สิงหาคม, (2548).

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-