หน้าแรก >บุคลากร
 
 
อ. ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว
เบอร์โทรภายใน : +6655961943
อีเมล์ : nut_leaw@hotmail.com
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : ปร.ด. (ประวัติศาสตร์) - PhD Candidate, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552)
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2549)
 
 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

-ประวัติศาสตร์สังคม-เศรษฐกิจและการเมืองไทยสมัยใหม่

-ประวัติศาสตร์ชุมชน-ท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง/ภาคกลางตอนบน

 

ผลงานวิจัย

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว (หัวหน้าโครงการย่อย), โครงการวิจัยเรื่อง “วิธีวิทยาและองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรมจากผลงานของนักมนุษยศาสตร์ นักมานุษยวิทยาและนักรัฐศาสตร์ไทย: กรณีศึกษา ฉลอง สุนทราวาณิชย์, ยศ สันตสมบัติ และอานันท์ กาญจนพันธ์ุ” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “วิธีวิทยาและองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์และวัฒนธรรมจากผลงานของนักมนุษยศาสตร์ นักมานุษยวิทยาและนักรัฐศาสตร์ไทย”, สนับสนุนการวิจัยโดย กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

-ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว และอานนท์ ตันติวิวัฒน์, “การเกิดขึ้นและขยายตัวของนักข่าวพลเมืองกับความเปลี่ยนแปลงทางความคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยในภาคเหนือของประเทศไทย” (รายงานการวิจัยได้รับทุนจาก “โครงการประชาธิปไตยเพื่อท้องถิ่น” ประจำปี พ.ศ.2555).

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงการรัฐประหาร พ.ศ.2500” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2552).

 

ผลงานตีพิมพ์

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “ชีวิตสามัญชนในภาคเหนือตอนล่างกับการก้าวสู่รัฐสมัยใหม่ของสยาม," ใน มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยน ในโลกที่เปลี่ยนแปลง, บรรณาธิการโดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2559).

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “ประวัติศาสตร์แบบฉลอง สุนทราวาณิชย์ (1): แกะรอยอาจารย์ฉลอง” เวบไซต์ประชาไท.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, "การศึกษา การเดินทาง และการเลื่อนสถานะของสามัญชนในยุคเปลี่ยนผ่าน: กำเนิดรัฐสมัยใหม่ในมุมมองจากด้านล่าง," ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 163-179.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, "เสียงเพรียงก่อนอรุณรุ่ง: สามัญชนกับการสถาปนาระเบียบใหม่แห่งสยาม," ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2558): 123-150.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “การก่อตัวของ “ชนชั้นกลาง” กับการเสื่อมสลายของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามและ “ทุนนิยมโดยรัฐ”, ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 30 ฉบับที่ 2.

-ณัฏฐพงษ์ เลี่ยววิวัฒน์อุทัย, “การ “ปรับตัว” ของ “นายทุนจีน” ภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในทศวรรษ 2490,” ใน ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 29 ฉบับที่ 10.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “จาก “ทุนนิยมโดยรัฐ” สู่ “รัฐทุนนิยม” ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “จาก “ทุนนิยมโดยรัฐ” สู่ “รัฐทุนนิยม” ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2,” มนุษย์ศาสตร์สาร, ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “เมื่อไหร่กันที่ “ความขาว” เท่ากับ “อำนาจ” มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2554.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “จินตนาการต่อตนเองกับเพื่อนบ้าน: สิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนก้าวสู่อาเซียน” มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2555.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา: Intellectual History” วารสารปาจารยสารออนไลน์.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “สังคมที่ให้ความสำคัญกับ “ความสมบูรณ์แบบ” ของ “ครอบครัว” จนล้นเกิน” เวบไซต์ประชาไท.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “โครงสร้างสังคมไทยใน “แรงเงา” เวบไซต์ประชาไท.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “ความรักในสังคมร่วมสมัย (1) และ (2)” เว็บไซต์ประชาธรรม.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “พี่มากพระโขนง: ความรักร่วมสมัยในดินแดนเนรมิต” เว็บไซต์ประชาธรรม.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, "น้ำยานักข่าวพลเมือง : กำเนิด ความเสื่อมถอย และการเกิดใหม่? กรณีศึกษาภาคเหนือประเทศไทย” ภาคเหนือ. เว็บไซต์ประชาไท.

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, "การศึกษา การเดินทาง และการเลื่อนสถานะของสามัญชนในยุคเปลี่ยนผ่าน: กำเนิดรัฐสมัยใหม่ในมุมมองจากด้านล่าง” (บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  เวทีวิจัยมนุษศาสตร์ครั้งที่ 9  "ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 27-28 สิงหาคม 2558).

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “ทุ่งมหาราช: ความหวังและความเคลื่อนไหวของสามัญชนสมัยปฏิรูป,” เอกสารประกอบการสัมมนาระดับนานาชาติ ไทยศึกษาในสายลมตะวันออก ณ โรงแรมฟูรามา เชียงใหม่ วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ.2556 ร่วมจัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ The Japanese society for Thai Studies และ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, ร่วมบรรยายในเวทีสาธารณะ “น้ำยานักข่าวพลเมือง: กำเนิด ความเสื่อมถอย และการเกิดใหม่?” ณ ร้านหนังสือ Book Re:public จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14 ธันวาคม 2555.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, บรรยายพิเศษเรื่อง “จิตนาการต่อตนเองและเพื่อนบ้าน: สิ่งที่ต้องรีบเปลี่ยนก่อนก้าวสู่อาเซียน” สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 28 สิงหาคม 2555.

-ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, เสนอบทความทางวิชาการใน “ครบรอบ 40 ปีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย...วิกฤตหรือโอกาส” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2552.

 

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในโครงการประกวดเรียงความเรื่อง “ทิศทางของวิชาประวัติศาสตร์ในทศวรรษหน้า,” เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 34 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2552.