หน้าแรก >บุคลากร
 
 
อ.ดร. กรรณิการ์ สาตรปรุง
เบอร์โทรภายใน : +6655962212
อีเมล์ : ksartraproong@yahoo.com
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D. (Literature), Leiden University (2547)
ปริญญาโท : อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2536)
ปริญญาโท : Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing (Learning Bahasa Indonesia as a Foreign Language), Universitas Gadjah Mada (2542)
ปริญญาตรี : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (2531)
 
 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

-ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น – รัชกาลที่ 5

-วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น – รัชกาลที่ 5

-นวนิยายไทยร่วมสมัยกับความคิดทางการเมือง

-การเมืองอาณานิคมในสิงคโปร์และอีสต์ อินดียส์ ในปลายศตวรรษที่ 19

 

ขอบข่ายงานวิชาการที่สนใจ

-การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายรางวัลแห่งชาติของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในโลกมาเลย์ คือ บรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

-ความสัมพันธ์และลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมของคนจีนโพ้นทะเลในอเมริกา และประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ไทย, บรูไน, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย (ตีพิมพ์ในภาษาไทย อังกฤษ และ ‘มาเลย์’)

ภาษา

-ไทย, English, Indonesian, Dutch

ผลงานวิจัย

-กรรณิการ์ สาตรปรุง (หัวหน้าโครงการย่อย), โครงการวิจัยเรื่อง “รักโรแมนติก: เสรีภาพและความเท่าเทียมกันในนวนิยายที่ถูกนำมาผลิตใหม่ในรูปแบบละครทีวีช่องฟรีทีวีระหว่าง พ.ศ.2555-2557” ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “เมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพ: การศึกษามโนทัศน์เรื่อง อิสรเสรีและความเสมอภาคกับการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลักในสังคมไทย”, สนับสนุนการวิจัยโดย กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

-รายงานการวิจัยเรื่อง “ไม่มีที่ว่างสำหรับคนชายขอบ: กรณีศึกษาจาก น้ำเล่นไฟ นวนิยายรางวัลดีเด่นประจำปี 2554” (2555).

-รายงานการวิจัยเรื่อง “ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองจากนวนิยายพาฝันที่มีแก่นเรื่องเกี่ยวกับความแตกแยก ของสังคม: ศึกษาจากนวนิยายรักตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึง กันยายน พ.ศ. 2552”, งานวิจัยในโครงการวิกฤตความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.

-รายงานการวิจัยเรื่อง “‘ชัยชนะ’ ของคนชายขอบในนวนิยายดีเด่นและนวนิยายรางวัลซีไรต์ ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ถึงรัฐประหารเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2549”, งานวิจัยในโครงการวิกฤตความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.

-รายงานการวิจัยเรื่อง “ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองผ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ช่วงทศวรรษ 2540”, งานวิจัยในโครงการวิกฤตความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุน ารวิจัย, 2551.

-“Challenging Traiphum: Sunthorn-phu’s Phra Aphai-manee” Paper for the Conference: “The Map and the World: Buddhist Notions of Cosmology and Geography” organized by University of California, Riverside, on February 18, 2007.

-“การเสด็จประพาส (สิงคโปร์) เบตาเวีย และสมารัง ในปี1871 และการพิสูจน์ “ตัวตน” ของสยามในฐานะของรัฐเอกราช” ใน รัชกาลที่ 5: สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป. สรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ150 ปี (พ.ศ. 2396-2546). กรุงเทพฯ:มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547.

-A True Hero: King Chulalongkorn of Siam’s visit to Singapore and Java in 1871. Ph D Dissertation of Leiden University, the Netherlands, 2004.

-โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1: ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น, วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531.

 

ผลงานตีพิมพ์

-Book Review “Through the Eyes of the King: The Travels of King Chulalongkorn to Malaya” by Lim Pui Huen (Chiang Mai: Silkworm Books, 2009), Journal of the Siam Society, Vol. 99 (2011).

-“Reading documents, writing history: Reflections of a Thai historian in writing on King Chulalongkorn of Siam’s visit to Singapore and Java in 1871”, Journal of the Siam Society, Vol. 99 (2011).

-A True Hero: King Chulalongkorn of Siam’s visit to Singapore and Java in 1871. (2005 Dissertation Award, National Research Council of Thailand), Bangkok: Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 2008.

-“ภาพลักษณ์และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์จากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540) จนถึงรัฐประหารกันยายน พ.ศ. 2549”, วารสารธรรมศาสตร์ (ฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 75 ปี) 28,1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552)

-“Mirror for the Dutch: King Chulalongkorn in the Indies in 1871”.  Proceedings of the International Symposium “Crossroads of Thai and Dutch History” on the occasion of the 400 years of relations between Thailand and the Netherlands 2004.

-ราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น: โลกทัศน์ชนชั้นนำไทย. โครงการหนังสือชุด “ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2541.

-With other author, Ayuddhaya: The  Portraits of the Living Legends. Bangkok: Plan Publishing, 1997.

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-“ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองจากนวนิยายพาฝันที่มีแก่นเรื่องเกี่ยวกับความแตกแยก ของสังคม: ศึกษาจากนวนิยายรักตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายนพ.ศ. 2549 ถึง กันยายน พ.ศ. 2552”, ในการสัมมนาของโครงการวิกฤตความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ. 2553

-“‘ชัยชนะ’ ของคนชายขอบในนวนิยายดีเด่นและนวนิยายรางวัลซีไรต์ ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ถึงรัฐประหารเดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2549”, ในการสัมมนาของโครงการวิกฤตความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ. 2552.

-Book Launch Seminar “A True Hero-King Chulalongkorn of Siam’s Visit to Singapore and Java in 1871 and Visit to the Russia Imperial Court in 1897” Organised by Institute of Asian Studies at Chulalongkorn University and Centre for European Studies at Chulalongkorn University, on July 27, 2009.

-“ธรรมวิทยาแห่งพลเมืองผ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ช่วงทศวรรษ 2540”, ในการสัมมนาของโครงการวิกฤตความแตกแยกของธรรมวิทยาแห่งพลเมือง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ. 2551.

-“Challenging Traiphum: Sunthorn-phu’s Phra Aphai-manee” Paper for the Conference: “The Map and the World: Buddhist Notions of Cosmology and Geography” organized by University of California, Riverside, on February 18, 2007.

-“การเสด็จประพาส (สิงคโปร์) เบตาเวีย และสมารัง ในปี 1871 และการพิสูจน์ “ตัวตน” ของสยามในฐานะของรัฐเอกราช” ใน รัชกาลที่ 5: สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป. ในการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน โอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ150 ปี (พ.ศ. 2396-2546), ณ ...., กรุงเทพฯ, 2546.

 

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-รางวัลวิทยานิพนธ์  (ชมเชย) ประจำปี 2548 จากสภาวิจัยแห่งชาติ