หน้าแรก >บุคลากร
 
 
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม
เบอร์โทรภายใน : +6655962202
อีเมล์ : davisakd.puaksom@gmail.com
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D. (Southeast Asian Studies), National University of Singapore (2551)
ปริญญาโท : Post Grad. Dip. (International Relations and Development), Institute of Social Studies (2539)
ปริญญาโท : อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
ปริญญาตรี : ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2536)
 
 

ผลงานวิจัย

-หัวหน้าโครงการ, ชุดโครงการวิจัยเรื่อง "ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน" (ทุนสนับสนุนการวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2556-7).

-หัวหน้าโครงการ, “โครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทยฉบับสมบูรณ์, พจนานุกรมภาษาไทย-อินโดนีเซียฉบับสมบูรณ์ และพจนานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย กับภาษาไทย-อินโดนีเซียฉบับพกพา” (โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับ สนุนการวิจัย (สกว.), 2553-5).

-หัวหน้าโครงการ, “สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์ สังคม-วัฒนธรรมของปาตานี (Fragmented Modernities: The Quest for a Social and Cultural History of Patani)” (ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย-Asia Foundation), 2553-4.

-หัวหน้าโครงการ, “โครงการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “ภาพหลอกหลอน ณ ชาย แดนใต้ของไทย: การเขียนประวัติศาสตร์ปาตานีและโลกอิสลาม” (The Phantasm in Southern Thailand: History Writings on Patani and Islamic World), 11-12 ธันวาคม 2552 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ, 2551-2.

-หัวหน้าโครงการ, “การทำอิสลามให้เป็นชวา” (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้ชุด โครงการ “ความสัมพันธ์ไทยกับโลกอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยการสนับสนุน ของสำนักวิจัยแห่งชาติ (วช.), สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553).

-หัวหน้าโครงการ, “การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย: เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม” (รายงานการวิจัยในโครงการภูมิปัญญาทักษิณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, "การปรับตัวทางความรู้ ความจริง และอำนาตของชนชั้นนำสยาม พ.ศ.2325-2411" (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540).

 

ผลงานตีพิมพ์

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, เรย์นัลโด อิเลโต้: ว่าด้วยคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม (กรุงเทพฯ: สมมติ) (กำลังอยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, วงศาวิทยาของอิเหนา: ปัญหาเรื่องลิ้น ความลื่นไหลของสัญญะ และการเดินทางสู่โลกของปันหยี (กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2560).

-Davisakd Puaksom, “Review: Samson W. Lim’s Siam's New Detectives: Visuallizing Crime and Conspiracy in Modern Thailand (Honolulu: University of Hawaii Press, 2016),” Technology and Culture, Vol.58, No.3 (2017): 883-884.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, วีรบุรุษไพร่ชวา: รัฐมุสลิม สภานักบุญ และผู้มีกำเนิดจากไส้เดือนดิน (กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2560).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, "บทสวดมหาการุณกับการปฏิวัติฟิลิปปินส์: ประวัติศาสตร์จากมุมมองของคนชั้นล่างของเรย์ อิเลโต้," ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 243-262.

-Davisakd Puaksom, "A Promise of Desire: The Politics of Healthcare and Moral Discourse in Thailand, 1950-2010," in Healthcare and National Reconstructions in Postwar Asia: International Influences, Local Transformations, edited by Liping Bu and Ka-che Yip (London and New York: Routledge, 2014).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, "บทนำเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน: เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน," ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (มกราคม-มิถุนายน 2557): 113-136.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย: รัฐจารีตในหมู่เกาะ ความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคม และสาธารณรัฐแห่งความหลากหลาย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2555).

-ทวีศักดิ์ เผือกสมและธนภาษ เดชพาวุฒิกุล, “บทนำเสนอ: สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย,” รุไบยาต: วารสารวิชาการด้านเอเชียศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554): 5-13.

-Davisakd Puaksom, “Review: Claudia Merli’s Bodily practices and medical identities in southern Thailand (Uppsala: Uppsala Studies in Cultural Anthropology no.43, Acta Universitatis Uppsala, 2008),” Journal of Southeast Asian Studies, Vol.44, No.2 (2011): 368-370.

-Davisakd Puaksom, “Southeast Asian Studies from a Local Perspective: an Introduction,” ศรีวิชัย เครือข่ายการค้า และวีรบุรุษ: อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย, บรรณาธิการโดย ทวีศักดิ์ เผือกสม และธนภาษ เดชพาวุฒิกุล (นครศรีธรรมราช: โครงการภูมิภาคศึกษา, รุไบยาต ฉบับพิเศษ, 2553).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม และธนภาษ เดชพาวุฒิกุล (บรรณาธิการ), ศรีวิชัย เครือข่ายการค้า และวีรบุรุษ:  อินโดนีเซียศึกษาในประเทศไทย (นครศรีธรรมราช: หน่วยวิจัยภูมิภาคศึกษา ร่วมกับสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา, 2553).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “ภาษา / วัตถุบูชา / การปฏิวัติ ในภาวะฌานของเจมส์ ไซเกล,” รุไบยาต: วารสารวิชา การด้านเอเชียศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม, 2553): 97-102.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม (บรรณาธิการ), สาธารณสุขชุมชน: ประวัติศาสตร์และความทรงจำ (นนทบุรี: หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ระบบสุขภาพไทย, สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.), 2552).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “รูปเงาบนแผ่นดินชวาและวาลีทั้งเก้า," รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์), ปีที่ 30 ฉบับฉบับพิเศษ เล่มที่ 1 (2552): 118-181.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม และชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม (แปล), ความแค้นและความสมาน ฉันท์: การทำ ความเข้าใจประวัติศาสตร์เอเชียใต้ ของราชโมฮัน คานธี (กรุงเทพฯ: โครง การจัดพิมพ์คบไฟ, 2551).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “เชื้อโรค การเดินทาง และ ‘ซิวิไลยนาแฉน’," วารสารมหาวิทยาลัย ศิลปากร, ปีที่ 28 ฉบับที่ 1-2 (2551): 134-185.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม และจิรวัฒน์ แสงทอง, “บทนำเสนอ: ว่าด้วยการสร้างความเป็นมลายู” ใน แอนโธนี มิลเนอร์, เกอราจาอัน: วัฒนธรรมการเมืองมลายูในช่วงอรุณรุ่งของระบอบ อาณานิคม, แปลโดย ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2551).

-Davisakd Puaksom, "Of a Lesser Brilliance: Patani Historiography in Contention," in Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsular, edited by Michael J. Montesano and Patrick Jory (Singapore: NUS Press, 2008).

-Davisakd Puaksom, "Of Germs, Public Hygiene, and the Healthy Body: the Making of the Medicalizing State in Thailand," The Journal of Asian Studies, Vol.66, No.2 (May 2007): 311-344.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ ในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550).

-ทวีศักดิ์ เผือกสมและจิรวัฒน์ แสงทอง, “ความหลากหลายที่หายไป: บทวิจารณ์รายงาน คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.),” วารสารฟ้าเดียวกัน, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549): 112-120.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, อินโดนีเซียรายา: รัฐจารีต สู่ "ชาติ" ในจินตนาการ (กรุงเทพฯ: สำนัก พิมพ์เมืองโบราณ, 2547).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, คนแปลกหน้านานาชาติของกรุงสยาม (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน, 2546).

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “รัฐเวชกรรม: จากโรงพยาบาลสู่โครงการสาธารณสุขมูลฐาน,” รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2546): 204-245.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “ชาติพันธุ์วรรณาในจารึกวัดพระเชตุพนฯ ที่ศิลามหาวิทยาลัย University in Stone,” ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2546): 90-115.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “ชาติพันธุ์วรรณาในจารึกวัดพระเชตุพนฯ: บูรพาคดีศึกษา, ภาพตัวแทนของความรู้และ การเขียนตะวันตกของไทย,” รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (2544): 28-92.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “วาทกรรมการแพทย์สมัยใหม่ของตะวันตก กับการปกครองของ รัฐไทย: ข้อสังเกต เบื้องต้น,” วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543): 73-93.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “การทำตะวันตกให้เป็นตะวันออกของสยาม: การตอบโต้รับมือกับวาท กรรมความเป็นอื่น ของมิชชั่นนารีตะวันตกโดยปัญญาชนสยามในช่วงต้นศตวรรษที่ 19,” รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 (2541): 253-313.

-ทวีศักดิ์ เผือกสม, “สื่อมวลชนในฐานะเครื่องมือกลไกของอำนาจทางการเมือง: ศึกษา เฉพาะงานเขียนของ บุญรักษ์  บุญญะเขตมาลา,” รัฐศาสตร์สาร (มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์), ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2540): 111-134.

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-วิทยากรบรรยายในเรื่อง “ว่าด้วยความเป็นมลายู” ในการประชุมทางวิชาการของสถาบัน สมุทรรัฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 29 กันยายน 2554, ปัตตานี.

-วิทยากรบรรยายในเรื่อง “ประวัติศาสตร์โรค การแพทย์ และรัฐ” และ “วิธีวิทยา: การ สัมมนาผู้รู้เห็น ชีวประวัติ ประวัติศาสตร์นิพนธ์และความทรงจำ” ให้แก่การประชุมสัมมนา วิชาการสังคมและสุขภาพปี 2552 ของสำนักนโยบายและยุทศาสตร์ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2552 ณ สวนสามพราน โรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท นครปฐม.

-วิทยากรบรรยายนำเรื่อง “อิเหนากับปัญหาเรื่องลิ้น” และวิทยากรวิจารณ์บทความของ พิเชฐ แสงทอง เรื่อง “ตำนานไทยพุทธและมุสลิม: อำนาจและการต่อต้าน” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552.

-“Deferring Islam: Representation of Islamic Culture in Thai Panji Stories,” a paper presented in the conference on Voices of Islam in Southeast Asia, Walailak University and Copenhagen University, Nakorn Si Thammarat, 22 January 2006.

-"Modern Medicine in Thailand: Germs, Body and the Medicalized State," a paper presented in the conference on ICAS3, Singapore, 19-22 August 2003.

-“Ayutthaya in Pattani’s Grasp: The Relations between a Buddhist and a Muslim state in a Historical Perspective,” the First Inter-Dialogue Conference on Southern Thailand, Patani, June 2002.

 

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-Member, Association for Asian Studies (AAS), 2553-ปัจจุบัน

-Member, Alumni Association for the National University of Singapore (AlumNUS), 2550-ปัจจุบัน

-Wang Gangwu Best Ph.D. Thesis and Prize, 2007-8, National University of Singapore, 2007-8.

-Research Scholarship, National University of Singapore, 2004-2007.

-Special President’s Fellowship, National University of Singapore, 2004.

-Darma Siswa Scholarship, Indonesian Government, 2003.

-The Netherlands Fellowship Programme, Institute of Social Studies, the Hague, 1996.