หน้าแรก >บุคลากร
 
 
อ. ดารุณี สมศรี
เบอร์โทรภายใน : +6655962202
อีเมล์ : darunees@nu.ac.th
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)
ปริญญาตรี : อ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
 
 

ผลงานวิจัย

-ผู้วิจัยร่วมงานวิจัย “โครงการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ์พืชของชุมชนในพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์,” 2554.

-คณะผู้เขียนสารานุกรมจังหวัดพิษณุโลก, 2553.

-ดารุณี สมศรี, "ประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่องพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและอัตลักษณ์ของเชียงใหม่” (รายงานวิจัยเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552).

-ดารุณี สมศรี, "การสร้างภาพลักษณ์ความงามของเชียงใหม่ พ.ศ.2464-2500" (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549).

 

ผลงานตีพิมพ์

-ดารุณี สมศรี, “ประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่องพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและอัตลักษณ์ของเชียงใหม่,” จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, ฉบับที่ 12 (มิถุนายน  2551 - พฤษภาคม 2552): 50-65.

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-Darunee Somsri, “The Ralativism of a Heirarchy of Heathenism in the Ethnographic Writings of American Missionaries : the Preliminary of Ethnic Classification in Northern Siam.” The Faculty of Liberal Arts Thammasart University (FATU) Conference 2016, August 22-23th, 2016, Thammasart University, Bangkok. (CD)

-ดารุณี สมศรี, “แม่บทประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยมกับการสร้างบุคคลสำคัญของท้องถิ่นในภาคเหนือ.” การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8 “วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0”, วันที่ 22 -  23 ธันวาคม 2559, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. 

 

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-ทุนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.2555-ปัจจุบัน