หน้าแรก >บุคลากร
 
 
อ. ชนิดา เผือกสม
เบอร์โทรภายใน : +6655961936
อีเมล์ : chanida.puaksom@gmail.com
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : อ.ม. (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543)
ปริญญาตรี : อ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (ประวัติศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
 
 

ผลงานวิจัย

-โครงการแปลงานเขียนชิ้นสำคัญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของ Reynaldo C. Ileto, Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840-1910 (Quezon City: Ateneo de Manila University Press, 1979) โดยได้รับอนุมัติ จากผู้เขียน (กำลังดำเนินการ)

-ชนิดา เผือกสม, "สารานุกรมภาพยนตร์ฟิลิปปินส์" (รายงานวิจัยเสนอต่อหอภาพยนตร์ (องคการมหาชน), พ.ศ.2556).

-ร่วมแปลตำราประวัติศาสตร์ไทยของศาสตราจารย์ David K. Wyatt เรื่อง Thailand: A Short History (New Haven and London: Yale University Press, 2003) ในโครงการแปลตำราของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556.

-แปลบทความสำคัญด้านประวัติศาสตร์นิพนธ์ในประเทศฟิลิปปินส์ของ Reynaldo C. Ileto เรื่อง “Outlines of a Nonlinear Emplotment of Philippine History” จากหนังสือเรื่อง The Politics of Culture in the Shadow of Capital, edited by Lisa Lowe and David Lloyd (Durham & London: Duke University Press, 1997).

-แปลงานเขียนสำคัญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของ Anthony C. Milner, Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule (Tuscan, Arizona: University of Arizona Press, for the Association for Asian Studies, 1982) สำหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของหลักสูตรภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2550-1.

-แปลเรื่องสั้นของ ปรามูเดีย อนันตา ตูร์, “คนใช้ + สาวใช้” (Flunky + Maid), ราหูอมจันทร์, ฉบับที่ 4 (สิงหาคม-ธันวาคม, 2550): 159-173.

-แปลหนังสือประวัติศาสตร์อินเดียของนักวิชาการชาวอินเดีย ราชโมหัน คานธี เรื่อง Revenge and Reconciliation: An Understanding of Indian History (Penguin, 1999) ให้กับโครงการจัดพิมพ์คบไฟ (แปลร่วมกับทวีศักดิ์ เผือกสม)  โดยได้รับเงินสนับ สนุนจากมูลนิธิโตโยต้า (ประเทศญี่ปุ่น), 2545-9.

-(ผู้ช่วยวิจัย) “การแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย: เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม” (รายงานการวิจัยในโครงการภูมิปัญญาทักษิณ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544-5.)

-ชนิดา พรหมพยัคฆ์, “ธงไตรรงค์กับการสร้างอุดมการณ์รัฐไทย” (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543).

 

ผลงานตีพิมพ์

-ชนิดา เผือกสม, "ประวัติศาสตร์สังเขปภาพยนตร์ฟิลิปปินส์," ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 (มกราคม-มิถุนายน 2559): 95-130.

-ชนิดา เผือกสม, "ประวัติศาสตร์จากมุมมองของประชาชนฟิลิปีโน: การเขียน(ใหม่)ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ของเตโอโดโร อากอนซิลโล," ชุมทางอินโดจีน: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558): 79-94.

-เรย์นัลโด้ อิเลโต้, “การวางโครงเรื่องประวัติศาสตร์ ฟิลิปปินส์แบบไม่เป็นเส้นตรง,” แปล โดย ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, วารสารรุไบยาต, ปีที่ 1 ฉบ้บที่ 1 (2553).

-แอนโธนี มิลเนอร์, เกอราจาอัน: วัฒนธรรมการเมืองมลายูในช่วงอรุณรุ่งของระบอบ อาณานิคม, แปลโดย ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2551).

-ราชโมฮัน คานธี, ความแค้นและความสมาน ฉันท์: การทำ ความเข้าใจประวัติศาสตร์เอเชียใต้ แปลโดยทวีศักดิ์ เผือกสม และชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม (กรุงเทพฯ: โครง การจัดพิมพ์คบไฟ, 2551).

-ปรามูเดีย อนันตา ตูร์, “คนใช้ + สาวใช้” (Flunky + Maid), แปลโดยชนิดา เผือกสม, ราหูอมจันทร์, ฉบับที่ 4 (สิงหาคม-ธันวาคม, 2550): 159-173.

-เบเนดิคต์ แอนเดอร์สัน, เทวตำนานและขันติธรรมของชาวชวา, แปลโดย ชนิดา พรหม พยัคฆ์ เผือกสม (เอกสารโครงการภูมิภาคศึกษา (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ชุดที่ 1, 2548).

-ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตร์ธงชาติไทย (กรุงเทพฯ: สำนัก พิมพ์มติชน, 2546).

-ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, “ธงชาติ เพลงชาติ สร้าง(รัฐ)ชาติไทย แผ่ขยายมหาอาณา จักรไทย,” ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2546): 130-145.

-ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, บทความ “ธงไตรรงค์กับอุดมการณ์รัฐไทย,” รัฐศาสตร์สาร, ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2546): 67-147.

-ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม, บทปริทัศน์หนังสือเรื่อง “The Buru Quartet ของ ปราโมทยา อนันต์ ตูร์: ขบวนการชาตินิยมอินโดนีเซียในสายตาของชาวชวา,” วารสาร ธรรมศาสตร์, ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2543): 127-134.

 

การนำเสนอผลงานวิชาการ

-ชนิดา เผือกสม, "ประวัติศาสตร์จากมุมมองของประชาชนฟิลิปีโน: การเขียน(ใหม่)ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ของเตโอโดโร อากอนซิลโล” (บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  เวทีวิจัยมนุษศาสตร์ครั้งที่ 9  "ปัญญาชน ศีลธรรม และภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้," ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, 27-28 สิงหาคม 2558).

 

ทุนและรางวัลที่เคยได้รับ

-