หน้าแรก >บุคลากร
 
 
อ. กันต์กนิษฐ์ โพธิกิจ
เบอร์โทรภายใน : +6655961943
อีเมล์ : kankanit.potikit@gmail.com
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : MSc (Contemporary Chinese Studies), University of Oxford (2558)
ปริญญาตรี : อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาจีน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2556)