ปีที่ 5 ฉบับที่ 8

วิพากษ์มนุษยศาสตร์/มนุษยศาสตร์วิพากษ์: น้ำยามนุษยศาสตร์ในสังคมไทย

             นิธิ เอียวศรีวงศ์

ประชาธิปไตยแบบเจ้าพ่อท้องถิ่นในฟิลิปปินส์

             เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน เขียน/ อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู แปล

ชนบทในนิมิตร: ภาพฝันเพื่อชนชั้นกลาง?

             สุพรรณี เกลื่อนกลาด

ประวัติศาสตร์สังเขปภาพยนตร์ฟิลิปปินส์

             ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม

เชิงอรรถภาพยนตร์ The Interview: ข้อเท็จจริง มายาคติ และนัยบางประการ

             นิธิ เนื่องจำนงค์

 

ปริทัศน์หนังสือ

ข้อถกเถียงว่าด้วยการค้าและการเดินทางข้ามแดนบนดินแดนตอนในของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: Willem van Schendel

             วรยุทธ พรประเสริฐ

มโนทัศน์เรื่อง Assemblage ของเดอเลิซและกัตตารีในงานเขียนของไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

             วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์

KUSNO, ABIDIN. The Appearances of Memory: Mnemonic Practices of Architecture and Urban Form in Indonesia.

             ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

KYAW TAN HTUN. 1987. Muu  yit  sii  waa  be  nae  tay yin  sii [ภัยจากยาเสพติดและสมุนไพร].

             มัทนี อินกรัด

McCOY, ALFRED W. the Philippines, and the Rise of the Surveillance State.

             สิริฉัตร รักการ

PICARD, MICHEL, and ROBERT E. WOOD, ed. Tourism, Ethnicity and the State in Asian and Pacific Societies.

             ศรัญญา ละม่อมสาย

SINCLAIR, M. THEA. ed. Gender, Work and Tourism.

            ปิยะกษิดิ์เดช เปลือยศรี

To, James Jiann Hua. "Hand in Hand, Heart to Heart: Qiaowu and the Overseas Chinese."

            สุริยา คำหว่าน

ปณิตา สระวาสีและชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ. คนทำพิพิธภัณฑ์.

            ปิยะกษิดิ์เดช เปลือยศรี

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 7

การก่อรูปของอำนาจปัญญาชนนักกฎหมายไทย

             กฤษณ์พชร โสมณวัตร

“อันหาที่เปรียบมิได้”: เรื่องเล่าว่าด้วยฮวน ลูน่า จิตรกรฟิลิปิโนในคริสต์ศตวรรษที่ 19

             กษมาพร แสงสุระธรรม

บทบาทของชูเมย์ โอกาวะในการสร้างมหาวงไพบูลย์ร่วมแห่งเอเชียบูรพา

             คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ

ความเป็นมาและสถานะทางกฎหมายของ “สภาสนามม้า”

            จันทนา ไชยนาเคนทร์

กิดลัต ตาฮิมิก กับการจาริกทางความคิดใน I Am Furious Yellow

            จิรวัฒน์ แสงทองและนฤมล กล้าทุกวัน

ประวัติศาสตร์จากมุมมองของประชาชนฟิลิปีโน: การเขียน(ใหม่)ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ของเตโอโดโร อากอนซิลโล

            ชนิดา เผือกสม

จากแม่ศรีเรือนถึงแม่บ้านทันสมัย: การต่อสู้ทางศีลธรรมผ่านแม่บ้านหลังปฏิวัติ 2475 ถึงทศวรรษ 2500

            ชาติชาย มุกสง

บทเรียนพลเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้สิงคโปร์ (S’pore Discovery Centre)

            ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

จริยธรรมในชาติพันธุ์วรรณา: จอร์จ กองโดมินาสกับบทเรียนจากพวกเรากินป่า (Nous avons mangé la forêt)

            านิดา บุญวรรโณ

“ท่านรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเซ็กส์”: คณะแพทย์กับการเผยแพร่ความรู้เรื่องเพศใน เพศศึกษาและปรัชญา (1972-1976)

            ณภัค เสรีรักษ์

การเดินทาง การศึกษา และการเลื่อนสถานะของสามัญชนในยุคเปลี่ยนผ่าน: กำเนิดรัฐสมัยใหม่ในมุมมองจากด้านล่าง

            ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว

(คืน)ความสุขแก่ปวงประชามลายู: ทุนนิยมและการเมืองชาติพันธุ์ในมาเลเซียในงานของโกเมสกับโจโม

            ตฤณ ไอยะรา

การเปลี่ยนผ่านของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียภายใต้การนำของไอดิต, 1951-1955

            ตวงทิพย์ พรมเขต

การสมยอมและแข็งขืน: บริบทโลกาภิวัตน์ในศิลปะร่วมสมัยอินโดจีนและไทย

            ถนอม ชาภักดี

“ทำได้มากกว่าหน้าที่ในครัวเรือน”: ปัญญาชนหญิงมาเลย์-มินังกาบาวกับอาณานิคมและการปฏิรูปอิสลาม

            ทวีลักษณ์ พลราชม

บทสวดมหาการุณกับการปฏิวัติฟิลิปปินส์: ประวัติศาสตร์จากมุมมองของคนชั้นล่างของเรย์ อิเลโต้

            ทวีศักดิ์ เผือกสม

อองฮกฮัม: ความเป็นจีน-ชวาอินโดนีเซียและประวัติศาสตร์สังคมอินโดนีเซีย

            ทิวาพร จันทร์แก้วและอุมาพร พิชัยรักษ์

หุมพัน รัดตะนะวง: การรื้อฟื้นวัฒนธรรมแห่งชาติและชาตินิยมทางวัฒนธรรมในลาว

            ธีรยุทธ บัวจันทร์และปิยวรรณ จันทรศรี

ซาร์โตโน การ์โตดิร์โจ: การเขียนประวัติศาสตร์แบบยึดอินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางหลังยุคอาณานิคมและประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย

            นพปฏล กิจไพบูลทวี

นักบุญกับคนบาปและศีลธรรมบนท้องถนน: ชีวิตคนไร้บ้านในมะนิลา

            บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ตำนานของซัยเยด ฮุสเซน อาตัสกับมายาคติความเกียจคร้านของชาวมลายู

            พุทธพล มงคลวรวรรณและทรรศนะ นวลสมศรี

คุณวรรณ โมฮาหมัด: เสียงประชาธิปไตยและบทสนทนานอกกรอบในอินโดนีเซีย

            เพ็ญศรี พานิช

ประวัติศาสตร์ปฏิฐานนิยมของตันทุนกับการบ่มเพาะ “วิธีคิดแบบประชาธิปไตย” ของพม่า

            ภมรี สุรเกียรติ

บูรฮานุดดิน อัลเฮลมี: การเปลี่ยนผ่านและเสียงสะท้อนของคนส่วนน้อย

            ภัทรมน กาเหย็ม

จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนแห่งเสรีภาพ: ชีวิตเด็กและเยาวชนภายใต้กรงศีลธรรมเ ชิงเผด็การ ทศวรรษ 2500-2520

            ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

“ปฏิรูป(ที่ดิน)เพื่อมวลชน?” เจื่องจิงกับการพลิกโฉมศักดินาและการรื้อสร้างพื้นที่ใหม่ในเวียดนาม

            มรกตวงศ์ ภูมิพลับ

ความไม่คงเส้นคงวาของปัญญาชน (ชั้นนำ) นิติศาสตร์ไทย: อุดมการณ์ การเมือง และตำรา

            ยอดพล เทพสิทธา

จากเศษซากของพหุสังคมสู่รัฐล้มเหลว: พัฒนาการทางสังคม-เศรษฐกิจของพม่าหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1948-88)

            ลลิตา หาญวงษ์

มะยุรี เหง้าสีวัทน์: การนิยามความเป็นลาวในประชาคมโลก

            วศิน ปัญญาวุธตระกูล

ภวังค์รัก (Concrete Clouds): การเปลี่ยนผ่านของภาพยนตร์โหยหาอดีตหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540

            เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ

อัมเบ็ธ โอคัมโป: นักประวัติศาสตร์-หนังสือพิมพ์ผู้ลิขิตประวัติศาสตร์ชาติฟิลิปปินส์

            สิริฉัตร รักการ

ทางตันของปรากฏการณ์วิทยาและทางออกของวัตถุนิยมวิภาษวิธี: วิธีการทางปรัชญาของเจิ่นดึ๊กถ่าวใน Phenomenology and Dialectical Materialism

            สุรัช คมพจน์

เนีย ดินาตา: เพศสภาพและเพศวิถีในภาพยนตร์อินโดนีเซีย

            อัจจิมา แสงรัตน์

เหวียนวันจิ๋ง: ผู้เชื่อมวัฒนธรรมชายขอบเข้ากับความเป็นสมัยใหม่ภายใต้ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม

            อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

“นักเรียนฟิลิปปินส์” ในทัศนะวิจารณ์ของชนชั้นนำไทยต่อนักเรียนนอกก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา

            อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

โครงการศิลปินแห่งชาติ (ไทย): ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของชุดความความคิดและปัญหา

            อาทิตย์ มูลสาร

ภาษาของผู้ต่อต้านหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

            อิทธิพล โคตะมี และกรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์

A Buddhist Perspective on Human Enhancement and Extension of Human Lifespan

            โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

หลักศีลธรรมทางศาสนา กฎหมายว่าด้วยจุดเริ่มต้นความเป็นมนุษย์ และการคุ้มครองสภาพความเป็นมนุษย์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ 

            เกวลิน ต่อปัญญาชาญ

ชนบทในนิมิตร: ภาพฝันเพื่อชนชั้นกลางไทย?

            สุพรรณี เกลื่อนกลาด

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 6

การสร้างความเป็นปึกแผ่นของประชาธิปไตย: กรณีเปรียบเทียบอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์

             ธานี  สุขเกษม

นาฏกรรมแห่งอำนาจ: ละครผู้หญิงของหลวงกับการเมืองวัฒนธรรมในราชสำนักสยาม

             อาทิตย์  เจียมรัตตัญญู

ประวัติศาสตร์นิพนธ์สยาม-ปาตานี: บทสะท้อนผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในไทย

             ธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล

เสียงเพรียกก่อนอรุณรุ่ง: สามัญชนกับการสถาปนาระเบียบใหม่แห่งสยาม

             ณัฏฐพงษ์  สกุลเลี่ยว

 

ปริทัศน์หนังสือ

MAUREEN OGLE. In Meat We Trust: An Unexpected History of Carnivore America.

             ทุติยาภรณ์  ภูมิดอนมิ่ง

CECILIA LEONG-SALOBIR. Food Culture in Colonial Asia: A Taste of Empire.

             ทุติยาภรณ์  ภูมิดอนมิ่ง

CHIE IKEYA. Refiguring Women, Colonialism, and Modernity in Burma.

            วัชรวุฒิ  ซื่อสัตย์

GEORGINA REYES ENCANTO. Constructing the Filipina: A History of Women's Magazine, 1891-2002.

            วัชรวุฒิ  ซื่อสัตย์

ANDREW WALKER. Thailand's Political Peasants Power in the Modern Rural Economy. 

            สุพรรณี  เกลื่อนกลาด

ANDREW WALKER. The Legend of Golden Boat: Regulation, Trade and Traders in the Borderlands of Lao, Thailand, China and Burma. 

วราภรณ์ เรืองศรี. คาราวานและพ่อค้า: การก่อเกิดรัฐสมัยใหม่ในภาคเหนือของไทยและดินแดนตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

            ธนัสนันทน์  กาวิละนันท์ 

CHRISTINA KLEIN. Cold War Orientalism: Asia in the Middlebrow Imagination, 1945-1961.

            มนัส  สังข์จันทร์

CHRISTOPHER E. GOSCHA. Thailand and the Southeast Asian Networks of the Vietnamese Revolution, 1885-1954.

            สุริยา  คำหวาน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

กุ้งในท่ามกลางฝูง(ปลา)วาฬ: การคุกคามจากชาติตะวันตกและเพื่อนบ้านต่ออาณาจักรเกาหลีในช่วงปลายราชสำนักโชซอน

             วิเชียร อินทะสี

เป็นคนใหม่ ไทแท้: การใช้อดีตและวัฒนธรรมในฐานะกลยุทธ์ทางสารัตถะชาติพันธุ์ของไทขาว, เหตุเกิด ณ พื้นที่สูงในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศเวียดนาม

             อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสิงคโปร์กับไต้หวันภายใต้หลักการจีนเดียว

             สิทธิพล เครือรัฐติกาล และ วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ก่อนการมาถึงของ “เหตุที่เกิดอันตรายแก่ต้นเข้า”: พืช สัตว์ และศัตรูพืชในสังคมไทยก่อนปฏิรูป พ.ศ.2435

             ทิวาพร ใจก้อน

Woven Lives: Sisterhood and Feminism  

             Eunice Barbara C. Novio

บางมุมมองในยุคแรกเริ่มของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

             วิเชียร อินทะสี

 

ปริทัศน์หนังสือ

Rudolf Mrazek. A Certain Age: Colonial Jakarta through the Memories of its Intellectuals.

             อุดมพร ธีระวิริยะกุล

อติวุทธ กมุทมาศ. นรีเวชวิทยาในหญิงที่เปลี่ยนเพศจากชาย.

             วัชราวุฒิ สัตย์ซื่อ

Penny Van Esterik. Food Culture in Southeast Asia.

             ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

อัตลักษณ์สันโดษจากความเป็นอื่น/ปัญหาความเป็นสารัตถะของอัตลักษณ์: แนวความคิดอัตลักษณ์ทางภาษาหลังอาณานิคมของ Jacque Derrida
             บัณฑิต ไกรวิจิตร

ญี่ปุ่นกับบทเรียนของลัทธิเอเชียนิยม
             คัทซูยูกิ ทากาฮาซิ

จาก “ศัตรู” สู่ “เพื่อนตาย”: ว่าด้วยอคติทางชาติพันธุ์ในเรื่องเล่าของจเด็จ กำจรเดช
             ธนิกาญจน์ จินาพันธ์

การก่อตัวของวิธีคิด “การร่วมเพศเพื่อการร่วมเพศ” ในสังคมไทย
             ณภัค เสรีรักษ์

ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียและนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของปราโมทยา อนันตา ตูร์
             ทิวาพร จันทร์แก้ว

การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีชุมชนบ้านทรายมูล
             สิริรัตน์ ชอบขาย, วรารัตน์ บุญแฝง และสืบพงศ์ หงษ์ภักดี

บทนำเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง ภูมิทัศน์ทางปัญญาแห่งประชาคมอาเซียน:เรียนรู้เพื่อร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน
             ทวีศักดิ์ เผือกสม

“อาณานิคมที่รัก”: จักรวรรดินิยมอเมริกาและการเขียนประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์
             สิริฉัตร รักการ

 

ปริทัศน์หนังสือ
ภมรี สุรเกียรติ. เมียรมาร์-สยามยุทธ์
             กฤชกร กอกเผือก
Stefan Tanaka. Japan’s Orient: Rendering Pasts into History.
             สิริฉัตร รักการ
Adrian Vicker. Bali: A Paradise Created
             บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ความนำประจำฉบับ ก่อนอรุณรุ่ง ณ ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข: พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
             วศิน ปัญญาวุธตระกูล

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
             นาตยา  กรณีกิจ

พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัยในจังหวัดพิจิตร
             นาตยา  กรณีกิจ

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
             รัตติยา  ไชยวงศ์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
             ภาคภูมิ  อยู่พูล

การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนสมัยสุโขทัยในจังหวัดสุโขทัย : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณเมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย
             บัณฑิต  ทองอร่าม

ประวัติการศึกษาวัฒนธรรมแบบเขมรหรือสมัยลพบุรีในแคว้นสุโขทัย
             ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดตาก
             สถาพร  เที่ยงธรรม

วัฒนธรรมการทำกล่องหินที่แหล่งโบราณคดีบ้านวังประจบและนายเสียน ปริศนาที่ต้องช่วยกันขบคิด
             พิพัฒน์  กระแจะจันทร์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
             ธนสิทธิ์  คชศิลา

ร่องรอยชุมชนสมัยทวารวดีในกำแพงเพชร : หลักฐานที่พบจากเมืองไตรตรึงษ์
             ธัชสร  ตันติวงศ์

ข้อมูลล่าสุดจากการสำรวจแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเมือง  อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
             วีระศักดิ์  แสนสะอาด

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

สร้างชาติด้วยปากกา: การนิพนธ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซียยุคหลังอาณานิคม
             นพปฏล กิจไพบูลทวี

ทำเนียบวีรบุรุษแห่งชาติ: ประวัติศาสตร์การสร้างวีรบุรุษของอินโดนีเซีย
             อุมาพร พิชัยรักษ์

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน:กรณีชุมชนบันเตียฉมาร์ในกัมพูชา
             บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

 

ปริทัศน์หนังสือ
Richard Sharpley and David J. Telfer. Tourism and Development: Concepts and Issues.
             บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข

Andrew Walker. The Legend of the Golden Boat: Regulation, Trade and Traders in the Borderlands of Lao, Thailand, China and Burma.
             ธีรยุทธ์ บัวจันทร์

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ประวัติศาสตร์เมืองชุมทาง: กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก
             จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ

ไทยในโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
             สุเนตร ชุตินธรานนท์

เพื่อนบ้านศึกษา: อาณาบริเวณศึกษาแบบใหม่
             ยุกติ มุกดาวิจิตร

พลวัตทางสังคมของครอบครัวช่างฝีมือในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง: กรณีศึกษากลุ่มช่างทำเครื่องเงิน
             วศิน ปัญญาวุธตระกูล

สังเขปประวัติวรรณคดีอินโดนีเซียร่วมสมัย
             อัจจิมา แสงรัตน์

เมื่อพรมแดนทางเศรษฐกิจและรัฐเปลี่ยนไป:  พัฒนาการนโยบายเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน  ตอนที่ 1: รัฐในฐานะผู้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
             ตฤณ ไอยรา

คติเวลาก้าวหน้าในยุคพัฒนากับความหมายใหม่ของระบอบเผด็จการทศวรรษ 2500
             ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

 

ปริทัศน์หนังสือ

Ambeth R. OCAMPO: นักประวัติศาสตร์-นักหนังสือพิมพ์
             สิริฉัตร รักการ

Reynaldo C. ILETO. Diorama Experience.
             สิริฉัตร รักการ