หน้าแรก >บุคลากร
 
 
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  Master of Arts in Southeast Asian Studies
     
ชื่อปริญญา :    
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
  ชื่อย่อ : ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Arts (Southeast Asian Studies)
  ชื่อย่อ : M.A. (Southeast Asian Studies)
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เน้นการศึกษาวิจัยแบบ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมี “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นหน่วยของการวิเคราะห์และการค้นคว้าวิจัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ  ตั้งแต่ระบบคิด ปรัชญา อารยธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

หลักปรัชญาเป้าหมาย คือ

 1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันตอบสนองนโยบายการศึกษาและการพัฒนาประเทศ
 2. เพื่อพัฒนาความรู้และการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 3. เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีทักษะความชำนาญและศักยภาพในการวิจัยในเชิงสหวิทยาการด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 2. มีความรอบรู้เกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผน ก แบบ ก1

งานรายวิชา (course work)    - หน่วยกิต

          1.1 วิชาบังคับ - หน่วยกิต

          1.2 วิชาเลือก  - หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์     36  หน่วยกิต

วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  4 หน่วยกิต

 

แผน ก แบบ ก2

1.งานรายวิชา (course work)    24 หน่วยกิต

          1.1 วิชาบังคับ  9 หน่วยกิต

          1.2 วิชาเลือก  15 หน่วยกิต

2.วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต

3.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  4 หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชา

 • อาณาบริเวณศึกษากับแนวคิดแบบสาขาวิชา: การสำรวจทางทฤษฎี
 • นักคิดสำคัญร่วมสมัย: จากโครงสร้างนิยมถึงแนวคิดหลังอาณานิคม
 • ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การเมืองร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ขบวนการทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มรดกโลกและพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • วัฒนธรรมสมัยนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

               หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)  โดยจะต้องเคยมีผลงานวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์ หรือมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ หรือเคยนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับประเทศขึ้นไป โดยมีผลงานตีพิมพ์อยู่ในเอกสารการประชุม (proceeding) ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพทางวิชาการ

               หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)

 1. นักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัย การผลิตความรู้ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอาเซียน
 2. อาจารย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา

งานบริการการศึกษา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทร. 05596-2166