หน้าแรก >บุคลากร
 
 
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  Bachelor of Arts in History
     
ชื่อปริญญา :    
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (History)
  ชื่อย่อ : B.A. (History)
 

ประวัติศาสตร์  คือ  ศาสตร์แห่งการแสวงหาและตรวจสอบความจริงภายใต้เงื่อนไขของเวลาบนพื้นฐานของการวิพากษ์หลักฐานอย่างเคร่งครัด  ประวัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่สอนให้รู้รอบและรู้จริง  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ

(1) เป็นผู้นำทางวิชาการที่มีจิตสำนึก  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

(2) มีองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  รวมถึงระดับนานาชาติในมิติต่างๆ

(3) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า)

30  หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า)

96  หน่วยกิต

 

2.1 วิชาบังคับ 

69  หน่วยกิต

 

2.2 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)

27 หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)

6  หน่วยกิต

 

  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า

132  หน่วยกิต

 

2.1 วิชาบังคับ   69      หน่วยกิต

205200

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Communicative English for Specific Purposes

1(0-2-1)

205201           

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ

Communicative English for Academic Analysis

1(0-2-1)

205202

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงาน

Communicative English for Research Presentation

1(0-2-1)

834101

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานประวัติศาสตร์

Computer Application for History

3(2-2-5)

834111

พัฒนาการของรัฐจารีตไทย

The Development of the Traditional Thai State

3(2-2-5)

834131

ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคจารีต

History of Traditional Southeast Asia

3(2-2-5)

834141

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียใต้

The Historical Development of South Asia

3(2-2-5)

834142

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออก

ก่อน ค.ศ.1800

The Historical Development of East Asia Before 1800

3(2-2-5)

834151

อารยธรรมโลก

World Civilization

3(2-2-5)

834203

การอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์

Reading in Historical Documents

3(2-2-5)

834212

พัฒนาการของรัฐไทยสมัยใหม่

The Development of  the Modern Thai State

3(2-2-5)

834213

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยตั้งแต่ พ.ศ.2500 จนถึงปัจจุบัน

Economy, Society and Politics in Thailand since B.E.2500 to Present

3(2-2-5)

834214

ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย

Art History and Archeology in Thailand

3(2-2-5)

834221

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

Local History

3(2-2-5)

834232

ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่

History of Modern Southeast Asia

3(2-2-5)

834243

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออก

หลัง ค.ศ.1800

The Historical Development of East Asia After 1800

3(2-2-5)

834252

ประวัติศาสตร์ยุโรปก่อนสมัยใหม่

History of Pre-modern  Europe

3(2-2-5)

834253

ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่

History of Modern  Europe

3(2-2-5)

834254

ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

History of the United States of America

3(2-2-5)

834304

ประวัติศาสตร์นิพนธ์

Historiography

3(2-2-5)

834305

การวิจัยทางประวัติศาสตร์

Historical Research

3(2-2-5)

834491

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

Undergraduate Thesis

6 หน่วยกิต

 

2.2 วิชาเลือก   จำนวนไม่น้อยกว่า   27      หน่วยกิต

                  กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ไทย

834315

ประวัติศาสตร์วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

History of Economic and Social Crises in Thailand

3(2-2-5)

834316

ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

History of the Relationships between Thailand and Neighboring Countries

3(2-2-5)

834322

ประวัติศาสตร์ล้านนา

History of Lanna

3(2-2-5)

834323

ประวัติศาสตร์ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง

History of the Lower Northern Communities

3(2-2-5)

834324

พลวัตสังคมท้องถิ่นไทย

Dynamics of the Local Thai Society

3(2-2-5)

834325

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่นไทย

History of Thai  Local Economy

3(2-2-5)

834326

ประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นไทย

History of Thai  Local Politics

3(2-2-5)

 

  

   กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย

834333

ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Nationalism in Southeast Asia

3(2-2-5)

834334

ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน

History of ASEAN Community

3(2-2-5)

834335

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Historiography of  Southeast Asia

3(2-2-5)

834336

ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

History of Development in Mekong Region Countries

3(2-2-5)

834337

หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ของของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 Specific Issues  in  Southeast Asian History

3(2-2-5)

834344

หัวข้อเฉพาะของประเทศในเอเชียตะวันออก

Issues of a Specific Country in East Asia

3(2-2-5)

834345

พัฒนาการด้านการต่างประเทศของจีน

Foreign Affairs Development of China

3(2-2-5)

834346

ประวัติศาสตร์ปัญหาความขัดแย้งของภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

History of Conflicts in Contemporary  Asia

3(2-2-5)

834347

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของโลกอิสลาม

Modern History of Islamic World

3(2-2-5)

834348

ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง

History of the Middle East

3(2-2-5)

834372

ประวัติศาสตร์ความคิดของโลกตะวันออก

History of Eastern Ideas

3(2-2-5)

 

   

      กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ยุโรป

834355

ประวัติศาสตร์รัสเซีย

History of Russia

3(2-2-5)

834356

สัมมนากระแสโลกปัจจุบัน

Seminar in Contemporary Globalization Issues

3(2-2-5)

834357

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของโลกละตินอเมริกา

Modern History of Latin America World

3(2-2-5)

834358

หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์ในยุโรป

 Specific Issues  in  European History

3(2-2-5)

834359

หัวข้อเฉพาะของสหรัฐอเมริกาในโลกปัจจุบัน

Specific Issues of  Contemporary the United State of America

3(2-2-5)

834361

ประวัติศาสตร์แอฟริกา

History of Africa

3(2-2-5)

834371

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประชาชนร่วมสมัย

History of Contemporary Popular Culture

3(2-2-5)

834373

พลวัตโลกหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

Dynamics of the World after Industrial Revolution

3(2-2-5)

834374

ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

History of Science and Technology

3(2-2-5)

834375

ประวัติศาสตร์ความคิดของโลกตะวันตก

History of Western Ideas

3(2-2-5)

 

           

                    กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์ประยุกต์

834302

 

ภาษาอังกฤษเพื่องานประวัติศาสตร์

English for Historical Studies

3(2-2-5)

834381

มรดกภูมิปัญญาไทย

The Heritage of Thai Wisdom

3(2-2-5)

834382

วัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา         

Cultures and Religious Beliefs

3(2-2-5)

834383

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

The Cultural Tourism

3(2-2-5)

834384

ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวและการโรงแรม

History of Tourism and Hospitality

3(2-2-5)

834385

การจัดการทรัพยากรทางประวัติศาสตร์

Historical Resources Management

3(2-2-5)

834386

ทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่น

 Local Tourist Resources

3(2-2-5)

 

และให้เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

834492

การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ

International  Academic or Professional Training

6 หน่วยกิต

834493

สหกิจศึกษา

Co-operative Education

6 หน่วยกิต

           

         

 

 

 

                   

(1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(2) เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามประกาศข้อบังคับการคัดเลือกของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(1) ผู้ปฏิบัติงานด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

(2) เป็นนักวิจัยในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

(3) เป็นนักเขียนค้นคว้าอิสระ ผู้ผลิตสื่อ

(4) งานในวงการสื่อสารมวลชน

(5) ศึกษาต่อในระดับสูงทั้งปริญญาโท และปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

งานบริการการศึกษา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทร. 05596-2166