หน้าแรก >บุคลากร
 
 
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  Doctor of Philosophy in Southeast Asian Studies
     
ชื่อปริญญา :    
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Southeast Asian Studies)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (Southeast Asian Studies)
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เน้นการศึกษาวิจัยแบบ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมี “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นหน่วยของการวิเคราะห์และการค้นคว้าวิจัยที่ครอบคลุมในทุกมิติ  ตั้งแต่ระบบคิด ปรัชญา อารยธรรม ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

หลักปรัชญาเป้าหมาย คือ

 1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันตอบสนองนโยบายการศึกษาและการพัฒนาประเทศ
 2. เพื่อพัฒนาความรู้และการวิจัยในเชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 3. เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 1. มีศักยภาพในการวิจัยเชิงสหวิทยาการแบบบูรณาการและมีการศึกษาที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอิสระ
 2. มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้ในสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนศึกษา โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสำคัญที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่
 3. มีความสามารถในการผลิตองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาหรือพัฒนาเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ในสาขาวิชาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในระดับสากล  รวมทั้งการจัดการความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอย่างเป็นระบบ

แบบ 1.1

1.งานรายวิชา (course work)   - หน่วยกิต

          1.1 วิชาบังคับ  - หน่วยกิต

          1.2 วิชาเลือก  - หน่วยกิต

2.วิทยานิพนธ์     48  หน่วยกิต

3.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  3 หน่วยกิต

 

แบบ 2.1

1.งานรายวิชา (course work)    12 หน่วยกิต

          1.1 วิชาบังคับ  6 หน่วยกิต

          1.2 วิชาเลือก  6 หน่วยกิต

2.วิทยานิพนธ์     36  หน่วยกิต

3.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  3 หน่วยกิต

 

แบบ 2.2

1.งานรายวิชา (course work)    24 หน่วยกิต

          1.1 วิชาบังคับ  15 หน่วยกิต

          1.2 วิชาเลือก  9 หน่วยกิต

2.วิทยานิพนธ์     48  หน่วยกิต

3.วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  3 หน่วยกิต

 

ตัวอย่างรายวิชา

 • ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับองค์ประธานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • สินค้าวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • คนกับพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • โรคภัยและการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย

หลักสูตร แบบ 1.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)  โดยจะต้องเคยมีผลงานวิจัยอันเป็นที่ประจักษ์ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนระดับประเทศขึ้นไป หรือมีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ หรือมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เป็นหนังสือโดยสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ

หลักสูตร แบบ 2.1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)

หลักสูตร แบบ 2.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เอเชียศึกษา และสาขาวิชาอื่นๆ อันเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยเฉพาะด้านอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) โดยได้รับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ ซึ่งอาจกำหนดให้นิสิตเป็นรายบุคคลเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อปรับความรู้ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์

 1. นักวิชาการและนักวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัย การผลิตความรู้ และการจัดการความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอาเซียน
 2. อาจารย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา

งานบริการการศึกษา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  โทร. 05596-2166