หน้าแรก > แนะนำภาควิชา
 
 

ปรัชญา

        ประวัติศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งการแสวงหาและตรวจสอบความจริงภายใต้เงื่อนไขของเวลาบนพื้นฐานของการวิพากษ์หลักฐาน ประวัติศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่สอนให้รู้รอบและรู้จริง

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เชี่ยวชาญด้านการวิจัย รอบรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทัองถิ่น ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
 2. เน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางประวัติศาสตร์
 3. สร้างเสริมเครือข่ายที่เข้มแข็งทางวิชาการ งานวิจัย และงานบริการทางสังคม ทั้งในและต่างประเทศ
 4. จรรโลงและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก
 5. มุ่งพัฒนาระบบกลไกการบริหารองค์การให้มีความคล่องตัว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสร้างความสามัคคีโปร่งใส (Transparency) รับผิดชอบ (Accountability)
 6. พัฒนาระบบความสัมพันธ์ กับศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการนำศักยภาพของศิษย์เก่ามาใช้ เพื่อการพัฒนานิสิตและองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

เป้าประสงค์

 1. มุ่งผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะในด้านการวิจัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมอันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และสังคม โดยส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุภาพ เผยแพร่ในเวทีวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสาร และ/ หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ
 3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัย และ บริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งในและต่างประเทศ
 5. มุ่งพัฒนาองค์การ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 6. ส่งเสริม สนับสนุนระบบความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา ภาษาต่างประเทศ การวิจัย
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการศึกษาหาความรู้ มีความเสียสละ และจิตสำนึกเพื่อสังคม
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะวิชาชีพในการดำเนินชีวิต
 5. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบัณฑิตมีความสามารถในการแก้ปัญหา
 6. พัฒนางานวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยสอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 7. ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุรภาพ สามารถเผยแพร่ในเวทีวิชาการ และ ตีพิมพ์ในวารสารและ/หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
 8. เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการสู่สังคมทั้งในและต่างประเทศ
 9. เพื่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ โดยสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์
 10. เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของชุมชนภาครัฐ ภาคเอกชนสังคม
 11. เพื่อการส่งเสริมบุคลากรและนิสิตให้มีจิตสำนึก ในการธำรงรักษา ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ทั้งในและต่างประเทศ
 12. เพื่อการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม ทั้งในและต่างประเทศ
 13. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 14. มีโครงสร้างที่ชัดเจน และมีขอบข่ายภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม
 15. พัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 16. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันและบุคลากร

 

ปณิธาน

       สร้างคนที่มีคุณภาพทางวิชาการ มีคุณธรรม และ จริยธรรม

 

วิสัยทัศน์

       ศูนย์กลางของความรู้ทางประวัติศาสตร์ พร้อมประยุกต์ความรู้สู่สากล

 

พันธกิจ

       ดำเนินการตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้
       1. ด้านการผลิตบัณฑิต
       2. ด้านการวิจัย
       3. ด้านการบริการวิชาการ
       4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม